2018/ 9 Nolu Karar

                                    T.C.

                           ÇINAR İLÇESİ

                     BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

31.01.2018

Karar No.

09

Kararın Konusu Şirket Kurulması
Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler Meclis Başkanı: Mimar Ahmet CENGİZ-Belediye Başkanı
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Mehmet Mürşit EKİNCİ, Beyaz KAPLAN, Nezir ALTUNER, Fatime DENGİZ EREN, Sedat AY, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 31 Ocak 2018 Çarşamba günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Destek Hizmetler Müdürlüğünün 29.01.2018 tarih ve 17 nolu “Şirket Kurulması” konulu yazıları incelenerek gereği düşünüldü.

696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 126’ncı maddesi ile 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen Ek 20’nci maddesinde yer alan “İl özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, Personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri 04/01/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22’nci maddesindeki limit ve şartlar ile 62’nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki sınırlamalara tabi olmaksızın doğrudan hizmet alımı suretiyle birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bu idarelere ait ve halen bu kapsamda hizmet alımı yaptığı mevcut şirketlerinden birine, bu nitelikte herhangi bir şirketi bulunmuyorsa münhasıran bu amaçla kuracakları bir şirkete gördürebilir.” hükmü ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında personel çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta olan işçilerin Sürekli işçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine ilişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24’üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların 28’inci maddesinde Yer verilen “(1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24’üncü madde ile tanınan işçi statüsüne geçirilme hakkından yararlanılabilmesi için; il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları, il özel idareleri ve belediyelerin üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının doğrudan doğruya veya dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketlerde 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılması gerekmektedir. (2) Bu bölümde geçen idare veya idarenin şirketi ibaresinden, birinci fıkrada belirtilen idare veya Şirketler anlaşılır.” hükmü doğrultusunda personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri yürütmek amacıyla 50.000,00 TL sermayeli Çınar Personel Anonim Şirketi kurulmasına, % 100 hisse ile kurucu olarak iştirak ettirilmesine ve bu amaçla, tahakkuk edecek katılım payının ödenebilmesi için bütçede tertip açılmasına meclisimizin oy birliği ile karar verildi.

 

 

BAŞKAN

 

 

Ahmet CENGİZ

 

KÂTİP

 

 

Kevser ARSLAN

 

KÂTİP

 

 

Rahmi ÖZMEN

 

 

 

T.C.

ÇINAR KAYMAKAMLIĞI

 

Kararın Sayısı                         :           2018/09

Kararın Tarihi                         :           31/01/2018

Teslim Alındığı Tarih             :           01/02/2018

Defter Kayıt Numarası           :

Teslim Alanın Adı Soyadı      :           İbrahim Halil ÜRÜN

Görevi                                    :           Yazı İşleri Müdürü

İmzası                                     :

PAYLAŞ