2018/2 Nolu Karar

                                       T.C.

                             ÇINAR İLÇESİ

                         BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

Dok. No      : ÇB.Yİ.07.F.3

Rev. No     : ..

Rev. Tarihi : 00

Yay. Tarihi : 17.12.2013

Karar Tarihi

12.01.2018

Karar No.

02

Kararın Konusu Denetim Komisyonu
Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler Meclis Başkanı: Mehmet Mürşit EKİNCİ-Meclis 1. Başkan Vekili
Meclis Üyeleri: Abdulkadir ARZU, Rahmi ÖZMEN, Akife ÇİFTÇİ, Mehmet Eşref MAMEDOĞLU, Kevser ARSLAN, Beyaz KAPLAN, Nezir ALTUNER, Fatime DENGİZ EREN, Sedat AY, Deniz DEMİR, Suphi TURAN, Muazzez BATUR, Abdullah ÇİFTÇİ, Mehmet KARACA, Hadi GÜLÇER, Mehmet DELİ, Celal MENEKŞE, Abdulcelil YETİŞTİREN, Nazim ÖZMEN, Mahmut DAĞHAN, Mehmet ÇAKMAK, Maruf ŞEYHAN, Ramazan AZBOY

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 12 Ocak 2018 Cuma günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.01.2017 tarih ve 225 sayılı müzekkeresi incelenerek gereği düşünüldü.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 25’nci Maddesinde “İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur.” hükmü gereğince, gizli oylama ile oluşturulacak Denetim Komisyonuna aday olan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) meclis üyelerinden Akife ÇİFTÇİ, Muazzez BATUR, Sedat AY, Suphi TURAN ile Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) meclis üyelerinden Hadi GÜLÇER adlı meclis üyeleri için 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve buna bağlı Belediye Meclisi Çalışma Usullerine Dair Yönetmeliğin 13. Maddesinin (a) bendine göre yapılan gizli oylama sonucu 25 (Yirmibeş) adet kabul oyu ile Denetim Komisyonuna seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

 

BAŞKAN

 

 

Mehmet Mürşit EKİNCİ

KÂTİP

 

 

Kevser ARSLAN

KÂTİP

 

 

Rahmi ÖZMEN

 

T.C.

ÇINAR KAYMAKAMLIĞI

 

Kararın Sayısı                         :    2018/02

Kararın Tarihi                         :    12/01/2018

Teslim Alındığı Tarih             :    15/01/2018

Defter Kayıt Numarası           :

Teslim Alanın Adı Soyadı      :    İbrahim Halil ÜRÜN

Görevi                                    :    Yazı İşleri Müdürü

İmzası                                     :

PAYLAŞ