Kadın Merkezi Yönetmeliği

T.C.

ÇINAR BELEDİYESİ

Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne Bağlı
Kadın Merkezi Yönetmeliği

I. BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
 

AMAÇ:

 
Madde 1-
Bu yönetmeliğin amacı, Çınar Belediyesi tarafından açılan Kadın Merkezi’nde verilecek hizmetleri ve yapılacak faaliyetleri tanımlamak, Kadın Merkezi işleyişine ilişkin esasları belirlemektir.

KAPSAM:

Madde 2-
Bu yönetmelik, Çınar Belediyesince açılan Kadın Merkezi kuruluş ve işleyişine ilişkin esasları kapsar.

YASAL DAYANAK:

Madde 3-
Bu yönetmelik, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’inci Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR:

Madde 4-
Bu yönetmelikte geçen:
a) Çınar Belediyesi: Diyarbakır Çınar Belediyesi’ni
b) Meclis: Diyarbakır Çınar Belediye Meclisi’ni
c) Kadın Merkezi: Diyarbakır Çınar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Kadın Merkezi’ni
d) Hizmet Binası: Diyarbakır Çınar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı  Kadın Merkezi’nin çalışmalarını yürüttüğü binayı tanımlar.

 

II. BÖLÜM
KURULUŞ, HİZMET VE İŞLEYİŞ
 

KURULUŞ:
 
Madde 5-
Çınar Belediye Meclisi’nin kabulü ve Çınar Belediye Başkanının onayı ile Kadın Merkezi hizmete açılır. Uygun görülen yerlerde şubeler açılır.
KURULUŞ AMACI:
 
Madde 6-
Kadının ekonomik, sosyal ve kültürel hayata etkin katılımını sağlamak; kadın ve çocukların yaşadığı ekonomik, sosyal, kültürel, psikolojik sorunlara ilişkin araştırmalar yapmak; çözüm yol ve yöntemleri geliştirmek; destek sunmak; dayanışmayı teşvik etmek, kadını güçlendirerek statüsünü yükseltmek.

Madde–7
Kadın Merkezi, Çınar Belediye Başkanı’na meclisçe yetki verilmesi halinde gerektiğinde ulusal ve uluslar arası düzeyde kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve üniversiteler ile işbirliği yapar; projeler geliştirir, bu projelere yurtiçinden ve dışından destek ve finansman kaynağı sağlar.

HİZMET ESASLARI:

Madde 8-
Kadın Merkezi faaliyetlerini aşağıdaki esaslar doğrultusunda yürütülür:

1- Kadın Merkezi, yürütülecek çalışmanın planlanması ve sunulmasında, öncelikle
Çınar’ daki kadınların sorunları ve ihtiyaçları göz önünde tutulur.
2- Kadın Merkezi çalışmaları, hizmet binası ile sınırlı değildir, kadınların yaşadığı mekânlarda da yürütülür, saha araştırmaları, yaygın kitle eğitimleri yapılır.
3- Kadın Merkezi çalışmaları; gerektiğinde ulusal ve uluslar arası düzeyde kamu kurum ve kuruluşları, diğer yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve gönüllülerin katılımı sağlanarak yürütülür.
4- Kadın Merkezi mevcut imkânları en verimli biçimde kullanır ve yeni kaynaklar yaratılması için çaba gösterir.

ETKİNLİK ALANLARI:

Madde 9-
Kadın Merkezi aşağıdaki alanlarda faaliyet gösterir;
 
1-Bilimsel araştırma ve incelemeler yapılır:
a-      Kadının ve çocuğun toplum içindeki konumunu tespit etmeye yönelik araştırmalar yapılır.
b-      Kadın ve çocukların sorun ve gereksinimleri, istek ve önerilerini tespit eden araştırmalar, kamuoyu yoklamaları vb. çalışmalar yapılır.
c-      Toplumun kadın ve kadın sorunlarına bakışı ve eğilimi belirlenir.
d-     Demografik, sosyal, kültürel ve ekonomik yapıyı ve kadın sorunlarının çözümünde kullanılacak kaynakları tespit etmeye yönelik çalışmalar yapılır.
e-      Suça ve kötü alışkanlıklara yönelimin nedenlerini tespit etmek ve çözüm önerileri geliştirilmesine zemin hazırlamak amacıyla çalışmalar yapılır.
f-       İç ve dış göçün etkilerini, aile yapısındaki ve kadının statüsündeki değişimi saptamaya yönelik çalışmalar yapılır.
g-      Cinsiyet ayrımcılığının sosyal, kültürel, ekonomik, yasal dayanaklarını ortaya çıkaracak ve cinsiyet ayrımcılığını ortadan kaldıracak tedbirlerin geliştirilmesine hizmet edecek araştırmalar, çalışmalar yapılır.
h-      Kadına yönelik şiddetle ilişkili araştırmalar, çalışmalar yapılır.

2- Danışmanlık, rehberlik ve barınma hizmetleri verilir.

a-      Sorunlarının çözümünde kadınlara yardımcı olunur, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunulur.
b-      Kadınların iç görü ve farkındalık kazanmaları sağlanarak, sorun çözme becerileri geliştirilir.
c-      Şiddete bağlı fiziksel, psikolojik ve sosyal sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapılır.
d-     Şiddete maruz kalan kadınlara yasal hakları ile ilgili danışmanlık yapılır, hukuki yardım verilir/sağlanır; davaları ile ilgili olarak kamuoyu oluşturma, destek verme dava sürecini izleme çalışmaları yapılır.
e-      Yerinden edilmiş göç mağduru kadınlara rehberlik ve danışmanlık yapılır.
f-       Kötü davranış gören, şiddete maruz kalan kadınların geçici olarak korunmalarını sağlayan yatılı evler, misafirhaneler kurulur.

3- Kadınların istihdamına ve ekonomik hayata etkin katılmalarına yönelik çalışmalar yapılır

a-  Kadınlara meslek ve beceri edindirme amaçlı çalışmalar yapılır.
b-  Kadınlara gelir kaynakları sağlamak için çalışmalar yapılır.
c-  Kadınların ekonomik yaşama etkin katılımlarını ve ekonomik imkanlardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlayıcı çalışmalar yapılır.
d-  Kadın girişimciliği ve kadın kooperatifçiliği desteklenir.
e-   Kadınlar arasında dayanışma ve yardımlaşma teşvik edilir.
f-   Kadınların vasıflarına uygun işlerde istihdam edilerek, üretici konuma gelmelerini sağlayıcı çalışmalar yapılır.
g-   Kadınlara istihdam olanakları yaratılması ve kadın istihdamının artırılması yönünde çalışmalar yapılır.
h-   Kadınların çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılır.
i-    Kadın emeğinin görünür kılınmasına yönelik çalışmalar yapılır.
 

4- Sağlık Konularında Çalışmalar Yapılır:
a-      Kadın sağlığını olumsuz etkileyen faktörlerin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapılır.
b-      Anne/çocuk sağlığı ve hijyen konularında eğitici/bilgilendirici çalışmalar yapılır.
c-      İhtiyacı olan kadınlara ücretsiz sağlık hizmeti sunulması için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılır.

5- Toplumsal Bilinci Yükseltmeye Yönelik Çalışmalar Yapılır:
a-     Kadınların bilgi, bilinç ve beceri düzeylerini arttırmaya yönelik eğitsel çalışmalar yapılır.
b-     Kadın sorunlarına yönelik kampanyalar ve eğitim programları düzenlenir.
c-      Cinsiyet ayrımcılığının ortadan kaldırılmasına, geri toplumsal değer yargılarının değiştirilmesine, kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik kampanyalar ve eğitim programları düzenlenir.
d-     Kadın haklarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması doğrultusunda çalışmalar yapılır.
e-      Kadının aile içindeki statüsünü güçlendirecek, erkeğin kadına bakış açısını değiştirecek çalışmalar yapılır.
f-       Aile içi şiddet, töre cinayeti gibi konularda, aileye yönelik eğitsel çalışmalar yapılır.
g-      Kadınları yerel yönetimler hakkında bilgilendiren, katkı ve katılımlarını artıran çalışmalar yapılır.
h-      Kadınların eğitimine katkıda bulunulur, okuma-yazma kursları düzenlenir.
i-       Sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal etkinlikler düzenlenir.
j-       Sempozyum, açıkoturum, konferans, panel, seminer vb toplantılar düzenlenir.

6- Kamu/Özel Kuruluşlar ve Sivil Toplum Örgütleri Arasında İşbirliği,
Dayanışma ve Eşgüdüm Sağlamaya Dönük Çalışmalar Yapılır:

a-      Kadınların ihtiyaçlarını saptamaya, taleplerini karşılamaya yönelik her türlü faaliyette, ilgili tüm taraflardan destek almak, işbirliğinde bulunmak, eşgüdümü sağlamak esastır.
b-      Kadın kurum/kuruluşları ve farklı kurumların kadın çalışmaları yürüten birimleri ile dayanışma ve işbirliğini geliştirecek çalışmalar yapılır.
c-      Kadın kurumları arasında dayanışma ve bilgi alışverişini sağlamaya yönelik faaliyetler organize edilir.
d-     Kadın sorununa duyarlı kadınlar arasında bilgi ve deneyim aktarımına, fikir alışverişi ve dostluk geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılır.
 
7- Basın, yayın ve kamuoyu ile ilgili çalışmalar yapılır: 

a-      Kadın Merkezi bünyesinde yapılan araştırma ve çalışmalar, bu çalışmalardan elde edilen istatistikî bilgiler basına ve kamuoyuna duyurulur.
b-      Kadın Merkezine ait bir Web sayfası oluşturularak; hizmetler, çalışmalar ve duyurulara yer verilir.
c-      Kadın konuları ve sorunları ile ilgili kamuoyu oluşturmak amacıyla her türlü broşür, el ilanı, afiş vb yapılır.
d-     Kadınlar ile ilgili araştırma, yayın ve çalışmalar izlenir, arşiv oluşturulur.
e-      Kadın Merkezi bünyesinde yapılan çalışmalarla ve kadın konuları ile ilgili süreli/süresiz, görsel/yazılı yayınlar yapılır.
f-       Televizyon ve radyo programları yapılır.

8- Kadın Kütüphanesi Oluşturulur:

a-      Kadın Merkezi bünyesinde bir kütüphane oluşturulur.
b-      Kütüphanenin oluşturulması ve geliştirilmesinde, gerektiğinde ulusal ve uluslar arası düzeyde kişi, kurum, kuruluş ve oluşumlarla dayanışma sağlanır.
c-      Kütüphane hizmeti kapsamında okuma masaları oluşturulur. İsteyen kişi, kurum ve kuruluşlar kütüphane hizmetinden yararlanır.
d-     Kadın Merkezinin faaliyet amacıyla ilgili konularda bilgi bankası oluşturulur.
 
9- Projeler Geliştirilir ve Uygulanır:

a-      Kadın sorunlarının araştırılıp incelenmesi, belirlenen sorunların çözümü ve ihtiyaçların karşılanmasına yönelik projeler geliştirilip, uygulanır.
b-      Hazırlanan projeler, ulusal ve uluslar arası kurum, kuruluş ve kişilere sunularak, desteklemeleri/finanse etmeleri istenir.
c-      Kadın politikaları ve yasa değişiklikleri konularında öneriler hazırlanır ve ilgili yerlere sunulur.

 

III. BÖLÜM
ÇALIŞAN, GÖREV VE YETKİLERİ

ÇALIŞAN

MADDE 10- Merkezde koordinatör, sosyal hizmet uzmanı, sosyolog, psikolog, avukat, eğitmen, tercüman ile hizmetli çalışan istihdam edilir.

ÇALIŞANLARIN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 11- Meslek elemanlarının ortak görev ve yetkileri:

 1. Yönetsel, mali ve teknik işleri  yönetmeliğe uygun yürütülmesi.
 2. Mesleki çalışmalara ilişkin kayıtlar, istatistiği bilgiler, çalışma, program ve değerlendirme  raporlarının düzenlenmesi ve ilgili birime sunulması.

Koordinatörün görev ve yetkileri:

 1. Yönetsel, mali ve teknik işlerin yönetmeliğe uygun yürütülmesinde birincil derecede sorumlu olmak.
 2. Çalışma programını düzenleme ve  yürütmede koordineyi sağlamak.
 3. Verilen hizmetleri planlamak, program ve değerlendirme toplantılarını organize etmek.
 4. Görevlerini diğer meslek  elemanları ile işbirliği ve ekip çalışması anlayışı içerisinde sürdürmek.

Sosyologun Görev Ve Yetkileri:

 1. Bölge kadınının ve toplumun sorunlarının  araştırma ve inceleme çalışmalarını gerçekleştirmek.
 2. Bölgenin toplum yapısını inceleyerek, toplum ve kadınların sorunlarını saptamak ve kadınların sorunlarının çözümüne yönelik programlar düzenleyerek yürütmek.
 3. Verilen hizmetleri planlamak,  program ve değerlendirme toplantılarına katkıda bulunmak.
 4. Mesleki yöntem ve teknikleri kullanarak bölge kadınının toplumsal sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yapmak.
 5. Her türlü çalışmasına ilişkin kayıtları düzenli tutmak ve saklamak.

6.  Görevlerini diğer meslek elemanları ile işbirliği ve ekip çalışması anlayışı içerisinde sürdürmek.

Sosyal Hizmet Uzmanının Görev Ve Yetkileri:

 1. Bölge kadınının ve toplumun incelenmesi çalışmalını geliştirmek.
 2. Başvurular doğrultusunda,  mesleki danışmanlık ve rehberlik hizmeti vermek.
 3. Sosyal hizmet mesleğini yöntem  ve tekniklerini kullanarak bölge kadınının sorunlarının çözümüne yönelik  mesleki çalışmalar yapmak
 4. Her türlü çalışmasına ilişkin  kaydı tutmak ve saklamak.
 5. Görevlerini diğer meslek elemanları ile işbirliği ve ekip çalışması anlayışı içerisinde sürdürmek.

Psikologun Görev Ve Yetkileri:

 1. Merkeze başvuranların yetenek ve ilgi alanlarını belirlemek ve uygun çalışmalara yönlendirmek.
 2. Psikolojik sorunları olan kadınlar için programlar düzenlemek ve yürütmek.
 3. Verilen hizmetleri planlamak,  program ve değerlendirme toplantılarına katkıda bulunmak.
 4. Mesleki yöntem ve teknikleri kullanarak  bölge kadınının psikolojik sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar  yapmak.
 5. Her türlü çalışmasına ilişkin kayıtları düzenli tutmak ve saklamak.
 6. Görevlerini diğer meslek elemanları ile işbirliği ve ekip çalışması anlayışı içerisinde sürdürmek.

Avukatın Görev Ve Yetkileri:

 1. Kadınların hakları konularında  inceleme, araştırma ve eğitim çalışmaları yapmak.
 2. Kadınlara hukuki danışmanlık,  rehberlik yapmak.
 3. Verilen hizmetleri planlamak, program ve değerlendirme toplantılarına katkıda bulunmak.
 4. Mesleki yöntem ve teknikleri kullanarak bölge kadınının hukuki  sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yapmak.
 5. Her türlü çalışmasına ilişkin kayıtları düzenli tutmak ve saklamak.
 6. Görevlerini diğer meslek  elemanları ile işbirliği ve ekip çalışması anlayışı içerisinde sürdürmek.

Tercümanın Görev Ve Yetkileri:

 1. Merkezin uluslar arası kurum, kuruluş ve kişiler ile iletişimini sağlamak.
 2. Merkez çalışmalarının her  aşamasında koordinasyonun sağlamasına yönelik çeviri yapmak.
 3. Her türlü çalışmasına ilişkin kayıtları düzenli tutmak ve saklamak.
 4. Görevlerini diğer meslek elemanları ile işbirliği ve ekip çalışması anlayışı içerisinde sürdürmek.

DİĞER ÇALIŞANLARIN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 12- Unvanların gerektirdiği görevler ile lüzum halinde meslek elemanlarının yapacakları çalışmalara yardımcı olmakla görevli ve sorumludurlar.

GÖNÜLLÜLERİN ÇALIŞMA ESASLARI, GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 13- Gönüllü çalışanlar merkez hizmetlerinin yürütülmesine Kadın Merkezi onayı ile görev alırlar. Gönüllü çalışanlar, meslek elemanlarının yapacakları çalışmalara yardımcı olmakla görevli ve sorumludurlar. Gönüllü çalışanlar merkez hizmetlerinin yürütmesinde görev alabilmek için kimlik bilgilerini bildirmek ile yükümlüdürler.

IV. BÖLÜM

FİZİKİ ÖZELLİKLER VE MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİZİKİ ÖZELLİKLER

MADDE 14- Merkez  adres:  Cumhuriyet Mahallesi Dere Sok. No:19.  Mekân  kadınların kolayca ulaşabilecekleri bir konuma sahiptir. Üç oda, bir mutfak, banyo; tuvalet, bir salon ve bahçeden oluşmaktadır.

GİDERLER

MADDE 15- Merkezin işleyişi ile ilgili her türlü gider, Belediye bütçesi ve bu hususla ilgili bağışlardan karşılanır.  Hazırlanan ve uygulanan proje giderleri  belirlenen finans kaynaklarınca  karşılanır.

V. BÖLÜM

SON HÜKÜMLER

YÜRÜRLÜK
MADDE 17- Bu yönetmelik hükümleri Çınar Belediye Meclisi’nin kararı ve Çınar Belediye Başkanının onayı ile yürürlüğe girer.

YÜRÜTME
MADDE  18- Bu yönetmelik hükümlerini Çınar Belediyesi Başkanlığı yürütür.